Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities 

1. In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder:
a. Leverancier: Homminga’s Fijne Winkeltje ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66340713.
b. Afnemer: de natuurlijke persoon, (privaatrechtelijke) rechtspersonen alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid ten behoeve van wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden een bestelling wordt gedaan bij Leverancier.  
c. Partijen: Leverancier en Afnemer gezamenlijk. 

Artikel 2: Toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, en/of overeenkomst tussen Afnemer en Leverancier waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Leverancier zijn in te zien en zij op verzoek van de Afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

6. Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

7. Leverancier heeft ten allen tijde het recht onderhavige voorwaarden te wijzigen. 

Artikel 3: De overeenkomst 

1. Alle aanbiedingen of prijsopgaven op de website dan wel catalogus dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. 

2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Leverancier de bestelling heeft geaccepteerd. Leverancier en Afnemer komen uitdrukkelijk overeen dat (ook) door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra Leverancier de bestelling heeft geaccepteerd. Leverancier accepteert een bestelling door middel van een bevestigingsmail. 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Leverancier passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Afnemer elektronisch kan betalen, zal de Leverancier daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

4. De Leverancier kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Leverancier op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

5. Leverancier heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling. Afnemer wordt alsdan voordien ingelicht. 

Artikel 4: Prijzen 

1. Tenzij niet anders vermeld zijn alle prijzen in euro, inclusief kosten van verpakking, exclusief BTW en wettelijke bijdragen en exclusief de op de websites vermelde kosten van vervoer en verzending. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de website vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht. 

2. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Leverancier bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen. 

3. Producten van Leverancier worden afgenomen c.q. geleverd tegen de prijs die bij het sluiten van de overeenkomst is vermeld door Leverancier. 

4. De genoemde prijzen zijn per stuk. Indien er sprake is van een vers product, dat pas wordt afgesneden nadat het besteld is, kan het voorkomen dat het gewicht afwijkt van het daadwerkelijk bestelde gewicht. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt dan ook een afwijkmarge van 50 gram (-25/+25 gram) van het bestelde gewicht als acceptabel gekwalificeerd, zonder enige aanspraak voor Afnemer dan wel Leverancier op wijziging van de overeenkomst. 

Artikel 5: Betaling 

1. Bij levering door Leverancier geschiedt betaling via iDeal, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat per factuur betaald kan worden. Leverancier behoudt zich het recht voor dat betalingen vooraf worden overgemaakt. 

2. Leverancier kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken. 

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden door middel van storting of overmaking op een door Leverancier aangewezen bankrekening. De op Leverancier bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, wordt vorenstaande betalingstermijn gekwalificeerd als een fatale termijn. 

4. Na overschrijding van een betalingstermijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. Afnemer is op dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Na overschrijding van een betalingstermijn komen de wettelijke rente en alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens de Wet Incassokosten (WIK). Gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Afnemer worden verhaald. 

5. Niet tijdige betaling door Afnemer geeft Leverancier het recht haar prestatie op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

6. Verrekening met vorderingen op Leverancier of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen. 

7. Het risico voor de juistheid van elektronische transmissies alsmede verstoring van het elektronische verkeer komt volledig voor rekening van Afnemer. 

8. In geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, is zij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. 

Artikel 6: Levering 

1. Leverancier bepaalt de wijze van levering. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van Afnemer afgeleverd, dan wel door Afnemer bij Leverancier afgehaald. 

2. Het risico van verlies of beschadiging van producten die onderwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Afnemer over op het moment waarop deze aan Afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Afnemer of van een door Afnemer aan te wijzen derden worden gebracht. 

3. Indien Afnemer weigert de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren of andere noodzakelijke kosten tot behoud voor rekening van Afnemer. Voornoemde kosten alsmede de volledige koopprijs worden alsdan direct opeisbaar, onverminderd het recht van Leverancier om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. 

4. Leverancier behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden. 

5. Een overeengekomen leveringstermijn kan niet worden gekwalificeerd als een fatale termijn, in die zin dat Leverancier na overschrijding hiervan van rechtswege in verzuim is. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn geeft Afnemer geen recht tot enigerlei schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst dan wel enige andere rechtsmaatregel jegens Leverancier. 

Artikel 7: Ontbindingsrecht 

1. Bij de aankoop van producten heeft de Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Afnemer of een vooraf door de Afnemer aangewezen en aan de Leverancier bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Leverancier retourneren, conform de door de Leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

2. Indien de Afnemer gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

3. Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal de Leverancier dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of ontbinding, terugbetalen. 

4. De Leverancier kan het ontbindingsrecht van de Afnemer uitsluiten op grond van art. 6:230p BW. 

5. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk betreffende: 

a. De levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben; 

b. De levering van volgen specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

c. De levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. 

Artikel 8: Garantie 
1. De door Leverancier te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. 

2. Een aanspraak op garantie kan alleen binnen veertien dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Leverancier worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur. 

3. Indien de Afnemer kan aantonen dat het bestelde product niet voldoet aan de bestelling, heeft Afnemer het recht deze te retourneren. Leverancier zal de transportkosten vergoeden en een nieuw product dat voldoet aan de bestelling van Afnemer versturen. 

4. Voedingsmiddelen kunnen door de Afnemer niet worden geretourneerd. 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle door Leverancier bestelde producten blijven eigendom van Leverancier, zolang de Afnemer het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 
1. De aansprakelijkheid van Leverancier met betrekking tot de verkoop en levering van producten is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 verwoorde garantie. 

2. Leverancier, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke Afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. 

3. Onverminderd het vorenstaande is Leverancier in ieder geval nooit aansprakelijk: 

a. wegens niet, of niet tijdige levering; 
b. voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.; 
c. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht); 
d. voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; 
e. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen; 

Artikel 11: Geschillenregeling 

1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 
2. De rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de geleverde diensten.